ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

THÔNG BÁO

THÔNG TIN TUYỂN SINH TVU

BANERTS

BN2

TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

TUVANTAMLY2

Lượt truy cập

011632
Số khách trực tuyến 54
TT Tên đ tài Ch nhim đ tài Cp Thi gian
1 Các vt liu mi và các phi kết mi Thch Bình Thươn B 3/2013-6/2015
2 Xây dng văn hóa cht lượng trường Đi hc Trà Vinh Nguyn Th Ngc Xuân Trường 3/2015-6/2016
3 Nghiên cu chế to ht nano st t vi lp ph polymer có gn protein đng dng trong chun đoán Nguyn Văn Sáu Trường 1/2015-12/2015
4 Giáo dc k năng sng cho hc sinh tiu hc ti thành ph Trà Vinh Nguyn Th Thúy Trường 6/2014-11/2015
5 Nghiên cu ng dng h thng t đng đi lưu tun hoàn ca nước vào hp thu nhit và làm mát máy tole kim loi Nguyn Văn Sáu Trường 4/2012-3/2013
6 Nghiên cu b sung các môn th thao t chn vào chương trình ging dy môn Giáo dc Th cht Trn Th Thanh Huyn Trường 5/2013-10/2013
7 Tính tích cc trong hot đng t hc ca sinh viên trường Đi hc Trà Vinh Phm Văn Tuân Trường 4/2013-02/2014
8 Xây dng văn hoá t chc trong trường Đi hc Trà Vinh Nguyn Th Ngc Xuân Trường 02/2012-3/2013
9 Thc nghim chuyn gii tính cá rô đng toàn cái ti Trà Vinh Nguyn Th Yến Linh Trường 4/2009-10/2010
10 Phn mm thiết kế bài ging đin t Thi Trn Anh Tun Trường 6/2004-6/2005
11 Thiết kế và thi công mch quang báo Thi Trn Anh Tun Trường 11/2003-9/2004
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271