1. Lý lịch trích ngang
hình đại diện
Họ và Tên: Nguyễn Thị Thúy
Năm sinh: 10/02
Mã cán bộ: V.07.01.02-16347
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Học vị/học hàm: TS.GVC.
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học Cơ Bản
Email: nguyenthuy@tvu.edu.vn
Điện thoại: 0362772704
Nơi làm việc: Bộ môn Tâm lý - Khoa Khoa học cơ bản
2. Học tập
Bằng cấp Trường Chuyên ngành Thời gian
Cử nhân Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân Văn, đại học Quốc Gia Hà Nội Tâm lý học 9/1999 – 6/2002
Thạc Sĩ Trường Đại học Hawaii, Hoa kỳ Tâm lý học giáo dục 8/2009- 6/2011
Tiến sĩ Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân Văn, đại học Quốc Gia Hà Nội Tâm lý học 12/2016 - 6/2020
3. Giảng dạy

- Tâm lý học đại cương

- Tâm lý giáo dục

- Tâm lý học Quản lý

4. Lĩnh vực nghiên cứu

- Tâm lý giáo dục

- Giao tiếp – ứng xử

 

5. Các công bố khoa học
5.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học
- Đề tài cấp trường
  1/ Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Tiểu học thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại thành phố Trà Vinh (chủ nhiệm đề tài)
  2/ Thích ứng nghề nghiệp của sinh viên dân tộc Khmer sau khi tốt ngiệp tại trường Đại học Trà Vinh (chủ nhiệm đề tài)
- Đề tài cấp nhà nước
  1/ Bản sắc con người Tây Nam Bộ trong bối cảnh phát triển mới (thành viên)
5.2. Các bài báo khoa học
- Tạp chí Việt Nam
  1/

Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thị Minh Thư, Sự lắng nghe và phản hồi thông tin trong giảng dạy: vấn đề cần cải thiện ở một số giảng viên. Tạp chí Dạy và Học ngày nay, số 12, năm 2012

  2/

Nguyễn Thị Thúy, Thực trạng và giải pháp của họat động cổ vũ sinh viêm gia tích cực vào hoạt động học tập tại trường Đại học Trà Vinh. Tạp chí Trường Đại học Trà Vinh, số 11, năm 2013

  3/

Nguyễn Thị Thúy, Thực trạng và giải pháp cho hoạt động tự học của  sinh viên trong phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ. Tạp chí Dạy và Học ngày nay, số 3, năm 2014

  4/

Nguyễn Thị Thúy, Factors affect transition from high school to university of ethnic khmer students in travinh province, VietNam – Philipin conference, June 2014

  5/

Nguyễn Thị Thúy, Hoạt động đánh giá quá trình học tập ở từng môn học ở Trường Đại học Trà Vinh: Vấn đề cần phát huy. Tạp chí Dạy và Học ngày nay,  số 10,năm 2014

  6/

Nguyễn Thị Thúy, Nhân tố ảnh hưởng đến sự chuyển tiếp từ trường phổ thông lên đại học của sinh viên người dân tộc Khmer tại tỉnh Trà Vinh. Tạp chí Trường Đại học Trà Vinh, số 3, năm 2014

  7/

Nguyễn Thị Thúy, Nhận thức của giáo viên, phụ huynh về thực trạng kỹ năng sống của học sinh tiểu học tại thành phố Trà Vinh. Tạp chí Tâm lý học xã hội,  số 1, năm 2016

- Giáo trình
  1/

Nguyễn Thị Thúy (2013), Tài liệu hướng dẫn môn học Tâm lý ứng xử trong công sở, Tài liệu lưu hành nội bộ, Trường Đại học Trà Vinh.

  2/

Nguyễn Thị Thúy (2014), Tài liệu hướng dẫn môn học Tâm lý học quản lý, Tài liệu lưu hành nội bộ, Trường Đại học Trà Vinh

6. Các giải thưởng, thành tự khoa học
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271