1. Lý lịch trích ngang
hình đại diện
Họ và Tên: TS.Trần Vũ Thiên
Năm sinh: 15-11-1982
Mã cán bộ: T57-A1(V.07.01.03)-16351
Chức vụ: Giảng viên
Học vị/học hàm: Tiến sĩ
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học Cơ bản
Email: tvthien@tvu.edu.vn
Điện thoại: 0978 965 443
Nơi làm việc: Bộ môn Hóa Sinh – Khoa Khoa học Cơ bản
2. Học tập
Bằng cấp Trường Chuyên ngành Thời gian
Cử nhân Đại học Cần Thơ Sư phạm Hóa học 9/1999-9/2003
Thạc sĩ Đại học Cần Thơ Hóa hữu cơ 9/2006-9/2008
Tiến sĩ Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hóa hữu cơ 6/2016
3. Giảng dạy

- Hóa học Đại cương;

- Hóa học Đại cương – Vô cơ;

- Hóa học hữu cơ;

- Hóa phân tích;

- Hóa học.

4. Lĩnh vực nghiên cứu

Hóa học các chất có hoạt tính sinh học.

5. Các công bố khoa học
5.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học
- Đề tài cấp trường
  1/ Nghiên cứu hoạt tính sinh học của một số protein từ nọc rắn cạp nong (Bungarus fasciatus) Vĩnh Phúc, (2019-2021). Đề tài cấp trường (chủ nhiệm).
  2/ Nghiên cứu chế tạo hạt nano oxit sắt từ với lớp phủ polymer có gắn protein để ứng dụng trong chẩn đoán, (2015-2016). Đề tài cấp trường (tham gia).
5.2. Các bài báo khoa học
- Tạp chí Việt Nam
  1/

Trần Vũ Thiên, Phạm Đình Chương, Phùng Văn Trung, Nguyễn Cửu Khoa, Utkin Yuri Nicolaevich, Hoàng Ngọc Anh, Tách protein có hoạt tính kháng tế bào ung thư từ nọc rắn cạp nong Bungarus fasciatus phân bố ở Vĩnh Phúc, Tạp chí Hóa học, 57(2e1,2), 2019, 95-99.

  2/

Trần Vũ Thiên, Trần Thụy Trúc Vy, Nguyễn Thị Thùy Trang, Phùng Văn Trung, Nguyễn Cửu Khoa, Utkin Yuri, Hoàng Ngọc Anh, Tách và khảo sát hoạt tính giảm đau của một số polypeptid từ nọc rắn cạp nong Bungarus fasciatus phân bố ở Vĩnh Phúc, Tạp chí Hóa học, 55(5E34), 2017, 186-190.

  3/

Trần Vũ Thiên, Hoàng Ngọc Anh, Nguyễn Văn Minh Khôi, Lê Ngọc Hùng,
Phùng Văn Trung, Lê Minh Hà, Xác định khối lượng phân tử của một số thành phần trong nọc rắn cạp nong Bungarus fasciatus bằng phương pháp khối phổ phân giải cao, Tạp chí KH&CN ĐH Đà Nẵng, Số 9(118), 2017, 109-111.

  4/

Trần Vũ Thiên, Lê Thị Thùy Liên, Nguyễn Thị Thùy Trang, Võ Phùng Nguyên, Nguyễn Đức Tuấn, Nguyễn Cửu Khoa, Utkin Yuri, Hoàng Ngọc Anh, Nghiên cứu tác động giảm đau, kháng viêm của các phân đoạn tách từ nọc rắn cạp nong Bungarus fasciatus phân bố tại Vĩnh Phúc, Tạp chí Y học TP.Hồ Chí Minh, Phụ bản tập 21, số 1, 2017, 523-530.

  5/

Trần Vũ Thiên, Nguyễn Thị Thùy Trâm, Nguyễn Thị Thùy Trang, Võ Phùng Nguyên, Nguyễn Đức Tuấn, Nguyễn Trung Kiên, Phạm Nguyên Đông Yên, Hoàng Ngọc Anh, Khảo sát tác động kháng viêm và giảm đau của chế phẩm kem bôi da chứa nọc bò cạp Heterometrus laoticus, Tạp chí Y học TP.Hồ Chí Minh, Phụ bản tập 21, số 1, 2017, 531-537.

  6/

Nguyễn Văn Sáu, Trần Vũ Thiên, Bùi Trung Thành, Gắn Protein A lên hạt nano Fe3O4 và khảo sát tính chất của vật liệu, Tạp chí khoa học, Trường Đại học Trà Vinh, 24, 2016, 49-55.

  7/

Nguyễn Văn Sáu, Lê Minh Tùng, Trần Vũ Thiên, Điều chế bột bạc ở kích thước hạt nano bằng quá trình cơ - hóa học, Tạp chí khoa học, Trường Đại học Trà Vinh, số 07, 2010, 2-5.

  8/

Trần Vũ Thiên, Phùng Văn Trung, Nguyễn Ngọc Hạnh, Phân lập Echinocystic acid và Eclalbasaponin II từ cây cỏ mực Eclipta prostrata L. Họ cúc Asteraceae, Tạp chí khoa học, Trường Đại học Cần Thơ, 11, 2009, 278-283.

  9/

Trần Vũ Thiên, Phùng Văn Trung, Nguyễn Ngọc Hạnh, Phân lập một Flavone từ cây cỏ mực Eclipta prostrata L. Họ cúc Asteraceae, Tạp chí khoa học, Trường Đại học Trà Vinh, số 05, 2009, 25-27.

  10/

Trần Vũ Thiên, Nghiên cứu hoạt tính giảm đau, kháng viêm các phân đoạn tách từ nọc rắn cạp nong Đồng Tâm – Tiền Giang, Tạp chí Công thương, Số 3, 2022, 310 - 315.

- Báo ISI  (Có chỉ số trích dẫn IF)
  1/

Thien Vu Tran, Anh Ngoc Hoang, Trang Thuy Thi Nguyen, Trung Van Phung, Khoa Cuu Nguyen, Alexey V. Osipov, Igor A. Ivanov, Victor I. Tsetlin and Yuri N. Utkin, Anticoagulant Activity of Low-Molecular Weight Compounds from Heterometrus laoticus Scorpion Venom, Toxins9(11), 2017, 343. IF: 3.03.

  2/

Tran Vu Thien, Hoang Ngoc Anh, Nguyen Thi Thuy Trang, Phung Van Trung, Nguyen Cuu Khoa, A. V. Osipov, P. V. Dubovskii, I. A. Ivanov, A. S. Arseniev, Corresponding Member of the RAS V. I. Tsetlin, and Yu. N. Utkin, Low-Molecular- Weight Compounds with Anticoagulant Activity from the Scorpion Heterometrus laoticus Venom, Doklady Biochemistry and Biophysics, 476, 2017, 316–319. IF: 0.51.

  3/

Thien V. Tran, Andrei E. Siniavin, Anh N. Hoang, My T.T. Le, Chuong D. Pham, Trung V. Phung, Khoa C. Nguyen, Rustam H. Ziganshin, Victor I. Tsetlin, Ching-Feng Weng and Yuri N. Utkin. Phospholipase A2 from krait Bungarus fasciatus venom induces human cancer cell death in vitro, PeerJ 7:e8055 https://doi.org/10.7717/peerj.8055 , 2019. IF: 2,353

- Giáo trình
  1/

Trần Vũ Thiên, Hóa hữu cơ, Bộ môn Hóa-Sinh, Trường Đại học Trà Vinh.

  2/

Trần Vũ Thiên, Hóa phân tích, Bộ môn Hóa-Sinh, Trường Đại học Trà Vinh.

6. Các giải thưởng, thành tự khoa học
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271