1. Lý lịch trích ngang
hình đại diện
Họ và Tên: Nguyễn Văn Sáu
Năm sinh: 10/10/1971
Mã cán bộ: T57-A1(15.111)-12675
Chức vụ: Trưởng Khoa
Học vị/học hàm: Tiến sĩ
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học Cơ bản
Email: nvsau@tvu.edu.vn
Điện thoại: 09190112 29
Nơi làm việc: Khoa Khoa học cơ bản
2. Học tập
Bằng cấp Trường Chuyên ngành Thời gian
Tiến sĩ Southern Leyte Quản lý Giáo dục 12/2015-6/2019
3. Giảng dạy

Vật lý

4. Lĩnh vực nghiên cứu
5. Các công bố khoa học
5.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học
5.2. Các bài báo khoa học
- Báo ISI  (Có chỉ số trích dẫn IF)
  1/

Immobilization of Protein A on Monodisperse Magnetic Nanoparticles for Biomedical Applications

6. Các giải thưởng, thành tự khoa học
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271