1. Lý lịch trích ngang
hình đại diện
Họ và Tên: Nguyễn Thị Ngọc Xuân
Năm sinh: 30/12/1979
Mã cán bộ: 00411
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Học vị/học hàm: Tiến sĩ-GVC
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học Cơ bản
Email: ngocxuan@tvu.edu.vn
Điện thoại: 0939187727
Nơi làm việc: Phòng B11.405 - Khoa Khoa học cơ bản
2. Học tập
Bằng cấp Trường Chuyên ngành Thời gian
Cử nhân Đại học SPKT TPHCM Sư phạm kỹ thuật công nghệ 1997-2002
Thạc Sĩ Đại học SPKT TPHCM Giáo dục học 2007-2009
Tiến sĩ Đại học quốc gia Hà Nội Đo lường và đánh giá trong giáo dục 2013-2017
3. Giảng dạy

- Phương pháp NCKH

- Giáo dục học, tâm lý học giáo dục

- Đo lường và đánh giá trong giáo dục

- Quản lý chất lượng giáo dục

4. Lĩnh vực nghiên cứu

- Đảm bảo chất lượng giáo dục

- Quản lý chất lượng giáo dục

- Văn hoá chất lượng giáo dục

- Đánh giá chất lượng giáo dục

5. Các công bố khoa học
5.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học
- Đề tài cấp trường
  1/ Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Xây dựng văn hóa tổ chức trường Đại học Trà Vinh”
  2/ Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Xây dựng tiêu chuẩn đo lường văn hóa chất lượng trong trường Đại học Trà Vinh”
5.2. Các bài báo khoa học
- Tạp chí Việt Nam
  1/

Lê Đức Ngọc, Trịnh Thị Vũ Lê, Nguyễn Thị Ngọc Xuân, 2012 “Về Mô hình văn hóa chất lượng trường đại học”, Tạp chí Học viên quản lý Giáo dục, số 34 tháng 3 năm 2012, NXB Tạp chí Học viện quản lý Giáo dục, tr13-15.

  2/

Nguyễn Thị Ngọc Xuân, 2012,“Các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa chất lượng trường đại học”, Tạp chí khoa học trường Đại học Trà Vinh, số tháng 5 năm 2012.

  3/

Nguyễn Thị Ngọc Xuân, 2014, “Sử dụng phần mềm Quest/ConQuest phân tích câu hỏi trắc nghiệp khách quan”, Tạp chí trường đại học Trà Vinh tháng 9 năm 2014, tr24-27

  4/

Nguyễn Thị Ngọc Xuân, 2015, “Phương pháp đánh giá dựa vào năng lực,” Tạp chí khoa học trường Đại học An Giang” tháng 5, NXB tạp chí trường ĐH An Giang, tr73-79

  5/

Nguyễn Thị Ngọc Xuân, 2015, “Mô hình văn hóa chất lượng trường đại học Trà Vinh”, tạp chí giáo dục số 362 kì 2 tháng 7/2015. NXB Tạp  chí Giáo dục, tr9-11.

  6/

Nguyễn Thị Ngọc Xuân, 2015, “Nội dung môi trường nhân văn ở Trường đại học Trà Vinh”, Tạp chí Giáo dục số đặc biệt tháng 10 năm 2015, NXB Tạp chí Giáo dục, tr162-164.

  7/

Nguyễn Thị Ngọc Xuân, 2015, “Tổng thuật các nghiên cứu VHCL trong trường đại học”, Tạp chí Giáo dục số 370 kì 2 tháng 11 năm 2015. NXB Tạp chí Giáo dục, tr19-22.

  8/

Nguyễn Thị Ngọc Xuân, 2016, “Môi trường văn hóa - Nội dung cần thiết xây dựng VHCL ở Trường ĐH Trà Vinh”, Tạp chí Giáo dục số đặc biệt tháng 3 năm 2016, Tr182-184.

  9/

Nguyễn Thị Ngọc Xuân, 2017, “Khung chuẩn đánh giá văn hóa chất lượng trường đại học theo tiếp cận giá trị”, Tạp chí giáo dục số 408 tháng 6 năm 2017, tr26-34.

  10/

Nguyễn Thị Ngọc Xuân, 2018, “Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về chất lượng dịch vụ giáo dục trường Đại học Trà Vinh, Tạp chí giáo dục số đặc biệt kì 1 tháng 5 năm 2018, tr137-141.

  11/

Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Lê Đức Ngọc, 2019 “Đề xuất tiêu chuẩn khung đánh giá văn hóa chất lượng trường đại học, Tạp chí giáo dục số đặc biệt tháng 4 năm 2019, tr107-110.

  12/

Xuan-Ngoc-Thi Nguyena, Giang-Linh-Thi Leb, Ngoc-Duc Lec, Trung
Tra “DevelopingCriteriaforAssessingQualityCultureinUniversities: Evidence fromFourUniversitiesinVietnam, International Journal of Innovation, Creativity and Change.www.ijicc.net Volume 13, Issue 9, 2020.

  13/

Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Nguyễn Thanh Chiến "Sử dụng phần mềm Winsteps để phân  tích câu hỏi bài thi tự luận” Tạp chí giáo dục số 488 kỳ 2 thàng 10/2020, tr12-17.

  14/

Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phạm Hương Thảo, 2022 “ Phân tích các yếu tố văn hoá chất lượng ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền tự chủ đại học: nghiên cứu trường hợp trường đại học Trà Vinh

- Hội thảo khoa học quốc tế
  1/

Pham Hương Thao, Nguyen Thi Ngoc Xuan and Le Duc Ngoc, The key factors for ensuaring autonomy and accountability of higher education institutions in Viet Nam, New Trends in Educational Assessment and Quality Assurance, Proceedings of the First International Conferrence on Assessment (VietAME), 2020, page 268-243.

- Báo ISI  (Có chỉ số trích dẫn IF)
  1/

Xuan-Ngoc-Thi Nguyen, Giang-Linh-Thi Le, Ngoc-Duc Le, Trung
Tra “DevelopingCriteriaforAssessingQualityCultureinUniversities: Evidence fromFourUniversitiesinVietnam, International Journal of Innovation, Creativity and Change, Volume 13, Issue 9, 2020.

6. Các giải thưởng, thành tự khoa học
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271