1. Lý lịch trích ngang
hình đại diện
Họ và Tên: Phạm Thị Thúy Loan
Năm sinh: 26/05/1972
Mã cán bộ: 14149
Chức vụ: Trưởng Khoa
Học vị/học hàm: Thạc sĩ
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học cơ bản
Email: pttloan@tvu.edu.vn
Điện thoại: 0918.703.298
Nơi làm việc: Văn phòng Khoa
2. Học tập
Bằng cấp Trường Chuyên ngành Thời gian
3. Giảng dạy

...

4. Lĩnh vực nghiên cứu

...

5. Các công bố khoa học
5.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học
5.2. Các bài báo khoa học
6. Các giải thưởng, thành tự khoa học
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271