tracnghiemtoanTHPT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

THÔNG TIN TUYỂN SINH

THÔNG BÁO

THÔNG TIN TUYỂN SINH TVU

hoidapts

BN2

TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

TUVANTAMLY2

Lượt truy cập

050548
Số khách trực tuyến 7

Bộ môn Hóa – Sinh thuộc Khoa Khoa học Cơ bản được thành lập theo Quyết định số 1993/QĐ-ĐHTV ngày 20 tháng 8 năm 2012 của hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh.

* Chức năng và nhiệm vụ của Bộ môn

- Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập môn học trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của khoa, Trường.

- Xây dựng và hoàn thiện nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến chuyên ngành đào tạo và môn học được khoa và Trường giao.

- Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

- Tiến hành nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và cung ứng các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Trường và của Khoa; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ, nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất vào đời sống xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho Trường.

- Xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học của bộ môn; tham gia vào đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thuộc chuyên ngành.

- Chủ trì việc đào tạo chuyên ngành cho một hoặc một số chuyên ngành; chủ trì việc đào tạo các chuyên ngành sau đại học.

- Quản lý nhân sự và cơ sở vật chất, trang thiết bị của Bộ môn.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 271