tracnghiemtoanTHPT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

THÔNG TIN TUYỂN SINH

THÔNG BÁO

THÔNG TIN TUYỂN SINH TVU

hoidapts

BN2

TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

TUVANTAMLY2

Lượt truy cập

013623
Số khách trực tuyến 3

      Khoa Khoa hc Cơ bn thuc trường Đi hc Trà Vinh t chc hi tho khoa hc cp Trường vi ch đ:“Ứng dụng của Khoa học Cơ bản trong Y học” vào tháng 8 năm 2017 ti Trà Vinh. Ban t chc Hi tho xin thông báo đến quý đng nghip thông báo c th như sau:

Mc tiêu hi tho

      Nhằm tạo điều kiện cho viên chức, giảng viên trao đổi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và trình độ chuyên môn;

      Nêu cao được vai trò và tính ứng dụng của các môn khoa hc cơ bản trong Khoa học nói chung và Y học nói riêng;

Ch đ ca hi tho

      Các báo cáo mang tính lý lun: tng quan các nghiên cu lý lun và thc chng trên thế gii và trong nước v ch đỨng dụng của Khoa học Cơ bản trong Y học

      Các báo cáo v kết qu nghiên cu thc trng v vic ng dụng của khoa học cơ bản trong Y học ng dng

      Các báo cáo v bin pháp h tr nâng cao ng dụng của khoa học cơ bản trong Y hc

Đi tượng tham gia viết bài tham d hi tho

      Là nhà nghiên cu, ging viên, viên chc có các nghiên cu đến lĩnh vc Ứng dụng của Khoa học Cơ bản trong Y học ti các Trường Đi hc, Cao đng và Trung cp khu vc Đng bng sông Cu Long.

Mt s thông tin v hi tho

      4.1 Thi gian và đa đim t chc

            Thời gian d kiến: 8h00 ngày 29/8/2017

            Địa điểm t chc: tng 4 tòa nhà B1 Khu I Trường Đại học Trà Vinh, S 126 đường Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, Thành ph Trà Vinh, tnh Trà Vinh.

      4.2  Th l tham d

            Bài viết được đánh máy bng vi tính, dài không quá 8 trang và theo quy đnh như sau: font Times New Roman, size 13. Paper size: width 21 cm, height 29,7 cm (A4); margin: top 2cm, bottom 2cm, left 3 cm, right 2cm.

            Tóm tt bng Tiếng vit và tiếng Anh không quá 10 dòng.

            Tài liu tham kho và ngun trích dn trình bày theo quy đnh ca công trình khoa hc.

            Cui bài viết ghi rõ h tên tác gi (hoc đng tác gi), hc hàm, hc v, nơi công tác, đa ch, s đin thoi và đa ch hp thưđin t (email).

      Bài báo s được hi đng khoa hc ca Hi tho thm đnh. Bài viết được hi tho thông qua s được đăng trong k yếu ca Hi tho. Bài viết không được đăng s không hoàn tr bn tho.

      Bài viết tham gia hi tho xin gi v Ban t chc trước ngày 30/7/2017 theo đa ch: Văn phòng khoa Khoa học Cơ bản phòng B11.405 Khu I Trường Đại học Trà Vinh, 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, Thành ph Trà Vinh, Trà Vinh.

      4.3 Mọi chi tiết xin liên hệ Khoa Khoa học Cơ bản

            Đin thoi: 074.3.855.246, Ext 271                             Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

            Hoc xem chi tiết ti Website ca Khoa Khoa hc Cơ bn http://khcb.tvu.edu.vn/

Trân trọng kính chào!    

                                                                                                                  KT. TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                 PHÓ TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                         (đã ký)

                                                                                                                                         Thi Trn Anh Tun

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 271