ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

TUYỂN SINH 2018

THÔNG BÁO

THÔNG TIN TUYỂN SINH TVU

BANERTS

BN2

TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

TUVANTAMLY2

Lượt truy cập

011712
Số khách trực tuyến 25

1-Mô phng mt s đc tính ca transitor dùng ng Nano Cacbon, Thi Trn Anh Tun, Tp Chí Khoa hc và Công ngh -ĐHQG - TPHCM, S 13, 2/2010

2- Mi quan h gia Toán hc và thc tin, Cao Hu Hòa, Tp chí Nghiên cu Giáo dc – Khoa hc và xã hi, s 23, 2/2013

3- Thc trng và gii pháp ca hot đng c vũ sinh viên tham gia tích cc vào hot đng hc tp ti Trường Đi hc Trà Vinh, Nguyn Th Thúy, Tp chí Khoa hc, Đi hc Trà Vinh, S 11, 12/2013

4- Kho sát giá tr dinh dưỡng ca cây Trichanthera gigatea các vùng sinh thái khác nhau ĐBCCL, Huỳnh Th Ngc Trinh, T tin khoa hc, S Khoa hc và Công ngh tnh Trà Vinh S 2, 10/2013.

5- Năng lc giao tiếp ca sinh viên Trường Đi hc Trà Vinh, Phm Văn Tuân, Tp chí Khoa hc và công ngh, Đi hc Đà Nng, S 8(93), 9/2015.

6- S lng nghe và phn hi thông tin trong ging dy: vn đ cn ci thin mt s ging viên, Nguyn Th Thúy, Tp chí Dy và Hc ngày nay.

7- Khó khăn tâm lý trong hot đng Nghiên cu khoa hc ca sinh viên Trường Đi hc Trà Vinh, Phm Văn Tuân, Tp chí Tâm lý hc, Vin Tâm lý hc, S 8, 8/2013

8- Ni dung ca môi trường nhân văn ca Trường Đi hc Trà Vinh, Nguyn Th Ngc Xuân, Tp chí Giáo dc, s đc bit, 10/2015

9-Tng thut mt s nghiên cu v văn hóa cht lượng trường đi hc, Nguyn Th Ngc Xuân, Tp chí Giáo dc, s 370, 11/2015.

10-Môi trường Văn hóa- Ni dung cn thiết đ xây dng văn hóa cht lượng trường đi hc Trà Vinh, Nguyn Th Ngc Xuân, Tp chí Giáo dc, s 381, 5/2016.

11- Nhn thc ca giáo viên, ph huynh v thc trng k năng sng ca hc sinh tiu hc ti thành ph Trà Vinh, Nguyn Th Thúy, Tp chí Tâm lý Xã hi, 1/2016.

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271