tracnghiemtoanTHPT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

THÔNG TIN TUYỂN SINH

THÔNG BÁO

THÔNG TIN TUYỂN SINH TVU

hoidapts

BN2

TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

TUVANTAMLY2

Lượt truy cập

049935
Số khách trực tuyến 4

    Bộ môn Tâm lý - Công tác xã hội được thành lập theo quyết định số 420/QĐ-ĐHTV ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh, Bộ môn trực thuộc Khoa Khoa học Cơ bản trường Đại học Trà Vinh. Hiện tại Bộ môn có 6 thành viên, trong đó có 04 Thạc sĩ, 02 đang học Nghiên cứu sinh.

 

I. Chức năng:

     - Bộ môn Tâm lý có chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo chương trình chi tiết đã được phê duyệt các môn học về Tâm lý – Công tác xã hội, xây dựng và hoàn thiện chương trình, biên soạn tài liệu giảng dạy, tài liệu tham khảo liên quan đến chương trình giảng dạy.

    - Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình tài liệu, nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy học tập và các chức năng khác nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn của Bộ môn.

    - Tham vấn tâm lý học đường cho học sinh, sinh viên và các cá nhân có nhu cầu.

     - Quản lý nhân sự, cơ sở vật chất, thiết bị và tài sản của Bộ môn.

 

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

    1. Hoạt động đào tạo:

    Bộ môn được quản lý, phân công giảng dạy các môn học:

      - Giáo dục học đại cương;

       - Xã hội học đại cương;

      - Tâm lý học đại cương;

      - Tâm lý giao tiếp - ứng xử;

      - Kỹ năng giao tiếp;

      - Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sư phạm;

      - Hành vi tổ chức;

       - Tâm lý học quản lý;

      - Tâm lý học –ý đức,

     Ngoài ra, tham vấn tâm lý học đường cho học sinh, sinh viên và các cá nhân có nhu cầu.

2. Nhiệm vụ:

- Lp kếhoch và tchc thc hin các hot đng giáo dục đào to theo kế hoch chung ca trưng, bao gồm: Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo được trường giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học; biên son tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của nhà trường;

- Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập môn học trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của khoa, Trường;

- Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

- Tiến hành nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và cung ứng các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Trường và của Khoa; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ, nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất vào đời sống xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho Trường;

- Xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học của bộ môn; tham gia vào đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thuộc chuyên ngành;

- Chủ trì việc đào tạo chuyên ngành cho một hoặc một số chuyên ngành; chủ trì việc đào tạo các chuyên ngành sau đại học;

- Thc hin phương pháp kim tra, đánh giá kết quhc tp;

- Quản lý nhân sự và cơ sở vật chất, trang thiết bị của Bộ môn.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động giảng dạy, thực hiện chế độ làm việc của giảng viên thuộc Bộ môn quản lý.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Khoa, Hiệu trưởng giao.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 271