tracnghiemtoanTHPT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

THÔNG TIN TUYỂN SINH

THÔNG BÁO

THÔNG TIN TUYỂN SINH TVU

hoidapts

BN2

TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

TUVANTAMLY2

Lượt truy cập

061391
Số khách trực tuyến 2

Văn phòng Khoa Khoa học Cơ bản thực hiện theo Quyết định số 2085/QĐ-ĐHTV ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Hiệu trưởng  trường Đại học Trà Vinh về việc thành lập Văn phòng Khoa Khoa Khoa học Cơ bản.

-                            Tham mưu giúp Trưởng khoa thực hiện nhiệm vụ trao đổi thông tin trong và ngoài Khoa; là nơi gắn kết giữa các bộ môn trong Khoa và các Khoa trong trường.

-                            Thực hiện các công việc giáo vụ có liên quan đến chương trình đào tạo, lịch giảng dạy, học tập của giảng viên, giáo viên và sinh viên, học sinh thuộc Khoa phụ trách.

-                           Tổ chức việc khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn tài liệu sách chung của Khoa; Kết nối với hệ thống Thư viện trong và ngoài Trường, Thư việ của Trường Đại học, nhằm cung cấp thông tin cập nhật hiện đại phục vụ nhu cầu hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của viên chức, giáo viên, sinh viên, học sinh của Khoa.

-                          Từng bước hiện đại hóa Thư viện Khoa phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế ngang tầm với Thư viện của các Khoa thuộc Trường Đại học trong và ngoài Tỉnh

               Văn phòng Khoa hiện nay gồm có 05 viên chức, cụ thể như sau:

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ EMAIL  
 
1. Cô Thị Thúy
Chánh Văn phòng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
2. Phạm Hồng Sang Giáo vụ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
3. Võ Ngọc Giàu Thư ký – Tài chính This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
         
         
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 271