tracnghiemtoanTHPT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

THÔNG TIN TUYỂN SINH

THÔNG BÁO

THÔNG TIN TUYỂN SINH TVU

hoidapts

BN2

TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

TUVANTAMLY2

Lượt truy cập

061391
Số khách trực tuyến 3

I.  Đề tài cấp Trường:

1. ThS. Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Xây dựng văn hóa tổ chức trong trường Đại học Trà Vinh, (2012-2013);

2. ThS. Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Xây dựng tiêu chí đo lường văn hóa chất trong trường Đại học Trà Vinh, (2015-2016);

3. ThS. Nguyễn Thị Thuý, Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Tiểu học thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại thành phố Trà Vinh, (2014- 2015);

II. Đề tài cấp Khoa:

1. ThS. Huỳnh Minh Như Hương, Nghiên cứu nhu cầu tham vấn của sinh viên Đại học Trà Vinh, (2015-2016);

2. ThS. Lê Thị Xuân Mai, Nghiên cứu Kỹ năng tự học của sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Trà Vinh, (2015- 2016);

III. Các bài báo khoa học:

1. Lê Đức Ngọc, Trịnh Thị Vũ Lê, Nguyễn Thị Ngọc Xuân, 2012 “Bàn về Mô hình văn hóa chất lượng trường đại học”, Tạp chí Học viên quản lý Giáo dục, số 34 tháng 3 năm 2012, NXB Tạp chí Học viện quản lý Giáo dục, tr13-15;

2. Nguyễn Thị Ngọc Xuân, 2012, “Các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa chất lượng trường đại học”, Tạp chí khoa học trường Đại học Trà Vinh, số tháng 5 năm 2012;

3. Nguyễn Thị Ngọc Xuân, 2014, “Sử dụng phần mềm Quest/ConQuest phân tích câu hỏi trắc nghiệp khách quan”, Tạp chí trường đại học Trà Vinh tháng 9 năm 2014, tr24-27;

4. Nguyễn Thị Ngọc Xuân, 2015, Phương pháp đánh giá dựa vào năng lực,” Tạp chí khoa học trường Đại học An Giang” tháng 5,NXB tạp chí trường ĐH An Giang, tr 73-79;

5. Nguyễn Thị Ngọc Xuân, 2015, Mô hình văn hóa chất lượng trường đại học Trà Vinh, tạp chí giáo dục số 362 kì 2 tháng 7/2015. NXB Tạp  chí Giáo dục, tr9-11;

6. Nguyễn Thị Ngọc Xuân, 2015, Tổng thuật các nghiên cứu VHCL trong trường đại học, Tạp chí Giáo dục số 370 kì 2 tháng 11 năm 2015. NXB Tạp chí Giáo dục, tr19-22;

7. Nguyễn Thị Ngọc Xuân, 2015, Nội dung môi tường nhân văn ở Trường đại học Trà Vinh, Tạp chí Giáo dục  số đặc biệt tháng 10 năm 2015, NXB Tạp  chí Giáo dục, tr162-164;

8. Nguyễn Thị Ngọc Xuân, 2016, Môi tường văn hóa - Nội dung cần thiết xây dựng VHCL ở Trường ĐH Trà Vinh, Tạp chí Giáo dục số đặc biệt tháng 3 năm 2016. Tr182-184;

9. Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thị Minh Thư, Sự lắng nghe và phản hồi thông tin trong giảng dạy: vấn đề cần cải thiện ở một số giảng viên. Tạp chí Dạy và Học ngày nay, số 12, năm 2012;

10. Nguyễn Thị Thúy, Thực trạng và giải pháp của họat động cổ vũ sinh viêm gia tích cực vào hoạt động học tập tại trường Đại học Trà Vinh. Tạp chí Trường Đại học Trà Vinh, số 11, năm 2013;

11. Nguyễn Thị Thúy, Thực trạng và giải pháp cho hoạt động tự học của  sinh viên trong phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ. Tạp chí Dạy và Học ngày nay, số 3, năm 2014;

12. Nguyễn Thị Thúy, Factors affect transition from high school to university of ethnic khmer students in travinh province, VietNam – Philipin conference, June 2014;

13. Nguyễn Thị Thúy, Hoạt động đánh giá quá trình học tập ở từng môn học ở Trường Đại học Trà Vinh: Vấn đề cần phát huy. Tạp chí Dạy và Học ngày nay,  số 10,năm 2014;

14. Nguyễn Thị Thúy, Nhân tố ảnh hưởng đến sự chuyển tiếp từ trường phổ thông lên đại học của sinh viên người dân tộc Khmer tại tỉnh Trà Vinh. Tạp chí Trường Đại học Trà Vinh, số 3, năm 2014;

15. Nguyễn Thị Thúy, Nhận thức của giáo viên, phụ huynh về thực trạng kỹ năng sống của học sinh tiểu học tại thành phố Trà Vinh. Tạp chí Tâm lý học xã hội,  số 1, năm 2016;

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 271